Sazebník

Odměna exekutora

Soudní exekutor poskytuje ve smyslu ustanovení zákona č. 120/2001 Sb. (exekučního řádu) placené služby právnickým i fyzickým osobám. Odměna exekutora je stanovena zákonem a prováděcí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 330/2001 Sb., a to buď jako tarifní dle uvedené vyhlášky MS nebo smluvní. K této odměně je nutné připočítat daň z přidané hodnoty, neboť Mgr. David Chaloupka je plátcem této daně.


I. Odměna exekutora za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky

Odměna exekutora za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky činí:

 • 15% do 3 mil. Kč základu, nejméně však 3.000,- Kč
 • 10% z přebývající částky do 40 mil. Kč základu
 • 5% z přebývající částky do 50 mil. Kč základu
 • 1% z přebývající částky do 250 mil. Kč základu

Vymožení částky převyšující 250, 000. 000,- Kč se pro výpočet odměny exekutora do základu nezapočítává.

Základem pro určení odměny za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky je výše exekutorem vymoženého plnění.

Odměna exekutora

Nebyl-li exekutor pověřen vedením exekuce a zamítl-li nebo odmítl exekuční návrh nebo zastavil-li exekuční řízení, náleží mu odměna ve výši 500,- Kč.

II. Odměna exekutora za provedení exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky

Odměna exekutora za provedení exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky činí:

 • 10.000,- Kč za každou vyklizovanou nemovitost, stavbu, byt nebo místnost
 • 15% z hodnoty každé odebrané věci nebo souboru věcí, nejméně však 2.000,- Kč, při provádění exekuce odebráním věci
 • 6.000,- Kč za každou rozdělovanou věc při provádění exekuce rozdělením věci
 • 6.000,- Kč za každý vykonaný exekuční titul, který ukládá provedení prací a výkonů

III. Náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času a náhrada za doručení písemností

Exekutorovi náleží v souvislosti s výkonem exekuční činnosti náhrada hotových výdajů v paušální částce 3.500,- Kč. Tato náhrada zahrnuje zejména soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, úhrady osobám provádějícím přepravu zásilek, telekomunikační poplatky, odborná vyjádření opisy, fotokopie a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

Překročí-li výše hotových výdajů exekutora účelně vynaložených v souvislosti s prováděním exekuční činnosti částku 3.500,- Kč, náleží mu místo náhrady podle předchozího odstavce náhrada hotových výdajů v plné výši. Tyto náklady je exekutor povinen prokázat.

Splní-li povinný ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti vymáhaný nárok, nepřevyšuje-li vymožené plnění 10.000,- Kč a uhradí-li povinný zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného, náleží exekutorovi namísto náhrady předchozích odstavců náhrada hotových výdajů v paušální částce 1.750,- Kč.

Exekutorovi náleží místo náhrady dle předchozích odstavců náhrada hotových výdajů v paušální částce 200,- Kč, nebyl-li exekutor pověřen vedením exekuce, odmítl-li exekuční návrh nebo zastavil-li exekuční řízení.

Exekutorovi náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů na znalecké posudky a překlady, které je exekutor povinen prokázat. Tato náhrada není zahrnuta do paušální částky podle předchozích odstavců.

Výše náhrady cestovních výdajů se řídí zvláštním právním předpisem. Výše náhrady cestovních výdajů, která je součástí nákladů exekuce činí nejvýše 1.500,- Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem soudního exekutora, který vede exekuci, a zpět. Za společnou cestu ve více exekučních řízeních vedených týmž exekutorem náleží náhrada cestovních výdajů pouze jednou. Exekutor má v každém z těchto řízení nárok na poměrnou část náhrady cestovních výdajů.

Náhrada nákladů vynaložených na znalecké posudky se řídí zvláštními právními předpisy.

Jsou-li exekučního řízení účastni 2 oprávnění nebo 2 povinní, zvyšuje se paušální částka náhrady hotových výdajů o 30 %. Je-li exekučního řízení účastno více oprávněných než 2 nebo více povinných než 2, zvyšuje se paušální částka náhrady hotových výdajů bez ohledu na počet účastníků o 50 %.

Náhrada za promeškaný čas náleží exekutorovi při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem jeho úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět. Výše náhrady ztráty času, která je součástí nákladů exekuce, činí nejvýše 500,- Kč za jednu cestu do místa, jež není sídlem soudního exekutora, který vede exekuci, a zpět. Náhrada za promeškaný čas strávený cestou do místa, které není sídlem jeho úřadu, náleží exekutorovi pouze jednou, vykonal-li v tomto místě úkony ve více exekučních řízeních. Exekutor má v každém z těchto řízení nárok na poměrnou část náhrady za promeškaný čas podle počtu úkonů vykonaných v jednotlivých exekučních řízeních. Náhrada činí 50 Kč za každou započatou čtvrthodinu.

Doručuje-li exekutor písemnost v exekučním řízení sám, náleží mu náhrada za doručení písemností. Náhrada za doručení písemností sestává z náhrady hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti a z paušální částky ve výši 50 Kč za doručení jedné písemnosti. Doručuje-li se téže osobě více písemností zároveň, paušální částka se nezvyšuje. Nebylo-li možno adresátu písemnost doručit, náleží exekutorovi náhrada hotových výdajů účelně vynaložených na doručení písemnosti.

IV. Snížené náklady exekuce

Varianta A:

V případě, že povinný splní vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného a učiní tak do 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, náleží exekutorovi odměna ve výši 50 % odměny.

Varianta B:

V případě, že povinný splní vymáhaný nárok a uhradí zálohu na snížené náklady exekuce a náklady oprávněného a učiní tak do 30 dnů ode dne doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti a vymožené plnění nepřevyšuje 10.000,- Kč, náleží exekutorovi odměna ve výši 50 % odměny a náhrada hotových výdajů v paušální částce 1.750,- Kč (tj. ve výši 50 %).

V. Odměna za poskytování právní pomoci

Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za poskytování právní pomoci a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s poskytováním právní pomoci exekutorem se použije obdobně vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Za poskytování právních služeb podle tohoto zvláštního právního předpisu se pro účely této vyhlášky považuje poskytování právní pomoci exekutorem.

Smluvní odměna za poskytnutí právní pomoci související s prověřením dlužníka před podáním exekučního návrhu a za poskytnutí právní pomoci spočívající v přípravě exekučního návrhu dle exekučního titulu činí:

 • částku 200,- Kč + náhradu vynaložených hotových výdajů + DPH za prověření majetku dlužníka před podáním exekučního návrhu
 • částku 300,- Kč + DPH za sepsání exekučního návrhu dle předloženého exekučního titulu
 • částku 500,- Kč + náhradu vynaložených hotových výdajů + DPH za prověření majetku dlužníka před podáním exekučního návrhu a za sepsání exekučního návrhu dle předloženého exekučního titulu

VI. Odměna za sepisování exekutorských zápisů

Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za sepisování exekutorských zápisů a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti se sepisováním exekutorských zápisů se použije obdobně vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.

VII. Odměna za přijímání věcí do úschovy

Na stanovení výše a způsobu určení odměny exekutora za přijímání věcí do úschovy a na stanovení náhrady hotových výdajů v souvislosti s přijímáním věcí do úschovy se použije obdobně vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.

Odměna za přijímání věcí do úschovy je závislá na její hodnotě a činí:

 • 1,2% z prvních 100 tisíc Kč, nejméně 1.000,- Kč
 • 0,6% z přebývající částky do 500 tisíc Kč
 • 0,4% z přebývající částky do 1 mil. Kč
 • 0,2% z přebývající částky do 10 mil. Kč
 • 0,1% z přebývající částky do 30 mil. Kč

Částka nad 30 mil. Kč se do základu pro výpočet odměny nezapočítává.

VIII. Záloha na provedení exekuce

Nejde-li o exekuci k vymožení výživného nezletilého dítěte, má exekutor právo požadovat od oprávněného přiměřenou zálohu na náklady exekuce. Spotřebovaná část zálohy se oprávněnému nevrací a stává se nákladem oprávněného.

Výši zálohy na náklady exekuce a lhůtu k její úhradě určuje exekutor. Záloha na náklady exekuce ukládající zaplacení peněžité částky nesmí přesáhnout 50 % odměny a paušální částky náhrady hotových výdajů, případně odhadu účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než paušální částka. Za základ odměny se považuje výše pohledávky, která má být vymožena; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží. V případě exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky nesmí záloha na náklady exekuce přesáhnout 50 % odměny stanovené pro takovou exekuci anebo paušální částku náhrady hotových výdajů, případně odhad účelně vynaložených hotových výdajů, je-li vyšší než paušální částka.

IX. Smluvní odměna

Exekutor a oprávněný mohou uzavřít písemnou smlouvu o provedení exekuce, v níž mohou sjednat smluvní odměnu za provedení exekuce. Smluvní odměna není nákladem exekuce.