Informace pro povinného

Obecné informace

Soudní exekutor je nestranným orgánem, který vykonává exekuční činnosti na základě uděleného pověření soudu, kterému předchází exekuční návrh oprávněného (věřitele). Informace o událostech a vztazích mezi účastníky řízení, ke kterým došlo před podáním exekučního návrhu, nemá soudní exekutor k dispozici.

Soudní exekutor Mgr. David Chaloupka není povinen osobně řešit dotazy týkající se průběhu jednotlivých exekučních řízení, pokud tyto dotazy stran průběhu exekučního řízení zodpoví jím pověření zaměstnanci úřadu.

Doručení písemností

Soudní exekutor doručuje písemnosti v exekučním řízení na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel; není-li tato adresa evidována, na adresu místa trvalého pobytu.

Pokud se adresa popsaná v předchozím odstavci liší od adresy, na které se fakticky zdržujete a žádáte o doručování písemností na adresu faktického pobytu, je nutné tuto adresu soudnímu exekutorovi sdělit, a to písemnou formou. Žádost o změnu doručovací adresy naleznete zde.

Způsob úhrady dlužné částky

Vymáhané plnění je hrazeno na zvláštní účet soudního exekutora, který je pověřen prováděním exekuce.

Vymáhanou částku je nutné uhradit co možná nejdříve, neboť čím déle otálíte se splacením, tím více se vymáhané plnění zvyšuje o úroky a náklady soudního exekutora.

Před samotnou úhradou dlužné částky je nutné znát aktuální výši dlužné částky. Pokud si nejste výší dlužné částky jisti, zašlete dotaz našemu úřadu prostřednictvím elektronické pošty, kde uvedete číslo spisové značky, jméno, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého pobytu.

Dlužnou částku je možné uhradit hotovostně v sídle exekutorského úřadu, bezhotovostním převodem, hotovostním vkladem na účet exekutorského úřadu nebo poštovní poukázkou.

Hotovostní úhrada:

Hotovostní platby jsou přijímány pouze do výše 50.000,- Kč a to pouze v pokladních hodinách. Částky vyšší, než je stanovený limit, je možné uhradit pouze po předchozí dohodě se zaměstnanci úřadu.

Pokladní hodiny Exekutorského úřadu Kroměříž:

Pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:30 hod.,
Úterý: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:30 hod.,
Středa: 8:00 – 11:00 hod.,
Čtvrtek: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:30 hod.,
Pátek: 8:00 – 11:00, 12:00 - 14:00 hod.

Bezhotovostní úhrada:

Dlužnou částku je možné zaslat na účet exekutorského úřadu číslo 1833311369/0800.

Při provádění bezhotovostních úhrad je nutné uvést variabilní symbol, kterým je číslo spisu bez předčíslí 122 Ex a bez lomítka, tedy např.: ve věci 122 Ex 1/03, je VS 103. Jako specifický symbol uveďte své rodné číslo, jste-li fyzická osoba, nebo identifikační číslo, hradí-li dluh právnická osoba. Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení či název povinného. Bez uvedení variabilního symbolu není možné platbu identifikovat a přiřadit ke správnému exekučnímu řízení. Vždy si proto kontrolujte, zda jste uvedli správný variabilní symbol.

Vklad na účet:

Na kterékoli pobočce České spořitelny, a.s. na účet exekutorského úřadu číslo 1833311369/0800. Opět je nutné uvést variabilní a specifický symbol (uvedeno výše).

Poštovní poukázka:

Na kterékoli poště poukázkou (typ A) na účet exekutorského úřadu č. 1833311369/0800. Opět je nutné uvést variabilní a specifický symbol (uvedeno výše).

Platby ze zahraničí:

IBAN: CZ17 0800 0000 0018 1352 9379; B.I.C.: GIBACZPX
Česká spořitelna, a.s.
Opět je nutné uvést variabilní a specifický symbol (uvedeno výše).

Žádost o splátkový kalendář

Povinný má možnost zažádat soudního exekutora o úhradu vymáhané částky formou splátkového kalendáře. Formulář Žádosti o splátkový kalendář naleznete zde.

Povinný žádost vyplní, podepíše a zašle na adresu exekutorského úřadu (případně na kontaktní e-mail úřadu). Následně obdrží písemnou odpověď, zda bylo jeho žádosti vyhověno, či nikoli.

Pokud byl s povinným uzavřen splátkový kalendář, pak je nutné tento dodržovat. Odložení úhrady sjednané splátky je možné pouze po předchozí domluvě se zaměstnanci exekutorského úřadu. V případě nedodržování splátkového kalendáře bude exekutor činit další úkony, které povedou k vymožení dlužné částky.

Další postup po úhradě celkové vymáhané částky

Pokud jste při úhradě dlužné částky dodrželi předchozí pokyny a platbu řádně označily správným variabilním a specifickým symbolem, dojde k její automatické evidenci ve Vašem exekučním řízení. Poté Vám budou odeslány příslušné dokumenty týkající se exekuce, nebo jejího ukončení.

Až po celkové úhradě vymáhané pohledávky pro oprávněného a nákladů exekuce, budou zrušeny exekuční příkazy (pokud k tomuto nedošlo již v průběhu exekučního řízení).

Výmaz poznámky v katastru nemovitostí o zahájené exekuci a vydaných exekučních příkazech je možné provést pouze, došlo-li k současnému splnění následujících podmínek:

  • dlužná částka, včetně nákladů exekuce byla uhrazena,
  • příkaz k úhradě nákladů exekuce nabyl právní moci,
  • byla vyznačena doložka provedení exekuce v Rejstříku zahájených exekucí.

Jak je možné urychlit ukončení exekučního řízení

Zejména je důležité ohlásit každou změnu Vaší poštovní adresy, na kterou si přejete zasílat písemnosti v exekučním řízení a tyto zásilky si na poště vyzvedávejte obratem. Úložní doba, po kterou byste zásilku ponechali uloženou na poště, prodlužuje trvání Vašeho řízení.

Celkovou dlužnou částku, včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněného se snažte uhradit v co možná nejkratší době. Pokud je pohledávka oprávněného úročena, nebude dluh dále narůstat.

Ve Výzvě povinnému ke splnění povinností dle ust. § 46 odst. 5 exekučního řádu je uvedena snížená dlužná částka, která je platná pouze 30 dní od převzetí této výzvy. Po promeškání této zákonné lhůty je nutné informovat se u exekutorského úřadu, jaká je aktuální výše dlužné částky.

Pokud Vám bude doručováno rozhodnutí, proti kterému jsou přípustné opravné prostředky (proti příkazu k úhradě nákladů exekuce je možné podat námitky, proti usnesení soudu nebo usnesení soudního exekutora je možné podat odvolání), lze se těchto opravných prostředků vzdát.

Exekuce je zcela ukončena (po platební i procesní stránce), jakmile obdržíte Oznámení o skončení exekuce.