Info pro opravněného (věřitele)

Exekutorský úřad Kroměříž - informace pro oprávněné (věřitele) Oprávněným se rozumí účastník řízení, v jehož prospěch soudní exekutor exekuci provádí, zpravidla věřitel. Exekuci lze nařídit a následně provést pouze na návrh, který může oprávněný podat v případě, že povinný nesplní povinnost uloženou exekučním titulem. Exekuční návrh se podává u soudního exekutora, kterého si oprávněný (věřitel) sám zvolí. V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává. K návrhu na nařízení exekuce je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Vzor exekučního návrhu naleznete zde (pdf).

Před podáním exekučního návrhu může zájemce využít právní pomoci soudního exekutora, spočívající např. v konzultaci stran průběhu exekuce, pravomocí soudního exekutora, postavení účastníků v exekučním řízení, případně v pomoci se sepsáním exekučního návrhu.