Činnost soudního exekutora

Činnost exekutora

Nucený výkon exekučních titulů

Hlavní náplní práce exekutora je tzv. nucený výkon exekučních titulů (dále „exekuce“), tj. vymáhání splnění povinností peněžité i nepeněžité povahy, které byly účastníku řízení – povinnému uloženy některým z dále uvedených exekučních titulů, a to v případě, kdy takto uložené povinnosti nebyly řádně a včas splněny.

Exekučním titulem je:
 • a) vykonatelné rozhodnutí soudu nebo exekutora, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek,
 • b) vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,
 • c) vykonatelný rozhodčí nález,
 • d) notářský zápis nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti,
 • e) vykonatelné rozhodnutí orgánu veřejné moci,
 • f) jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.
 • Exekuci lze provést pouze způsoby, které umožňuje exekuční řád a způsob provedení konkrétní exekuce určuje zásadně exekutor.

  Exekuci v případě, že exekuční titul ukládá zaplacení peněžité částky, lze provést:
 • a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
 • b) přikázáním pohledávky,
 • c) prodejem movitých věcí a nemovitostí,
 • d) postižením podniku,
 • e) zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech,
 • f) správou nemovitostí,
 • g) pozastavením řidičského oprávnění.
 • Exekuci v případě, že exekuční titul ukládá splnění nepeněžité povinnosti, lze provést:
 • a) vyklizením,
 • b) odebráním věci,
 • c) rozdělením společné věci,
 • d) provedením prací a výkonů.

 • Další činnost soudního exekutora

  Činnost exekutora

  Další činností exekutora se rozumí zejména poskytování právní pomoci po vydání exekučního titulu (včetně možnosti sepsat návrh na nařízení exekuce podle exekučního řádu), sepisování exekutorských zápisů o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, tj. zápisů osvědčujících například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem, dále úschovy peněz, listin a jiných movitých věcí v souvislosti s exekučním či jiným řízením a provádění dražeb movitých či nemovitých věcí na návrh vlastníka či jiné osoby oprávněné disponovat s věcí.


  Právní předpisy upravující exekuční řízení

  Činnost exekutora

  Soudní exekutor se při výkonu exekuční a další činnosti řídí zejména následujícími právními předpisy:
  zákon č.120/2001 Sb. - exekuční řád
  zákon č. 99/1963 Sb. - občanský soudní řád
  zákon č. 119/2001 Sb. - kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
  vyhláška č. 330/2001 Sb. - o odměně a náhradách soudního exekutora
  vyhláška č. 37/1992 Sb. - o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy
  vyhláška č. 418/2001 Sb. - o postupech při výkonu exekuční činnosti
  vyhláška č. 329/2008 Sb. - o centrální evidenci exekucí